Privacy

Wij zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat u erop kunt vertrouwen dat hetgeen u ons in vertrouwen vertelt, nooit zonder uw medeweten en goedkeuring buiten de behandelruimte of aan derden wordt verteld of besproken. Ook voor het overleg met uw huisarts of specialist of de school van uw kind, vragen wij altijd uw goedkeuring. Het kan zijn dat we u vragen hiervoor uw handtekening te zetten.

Zorgverzekeraars mogen aan derden (zorgaanbieders zoals oefentherapeuten in dit geval) inlichtingen vragen en geven voor zover dat nodig wordt geacht om de verplichtingen uit hoofde van uw zorgverzekering te kunnen nakomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als uw verzekeraar uw rekeningen rechtstreeks van zorgaanbieders ontvangt en aan hen uitbetaalt. Op die manier wordt uw zorgverzekering sneller en eenvoudiger uitgevoerd.

Daarvoor kan het nodig zijn dat de zorgaanbieder die u behandelt, weet hoe u verzekerd bent. Om die reden kunnen de zorgaanbieders uw adres- en polisgegevens op een veilige manier inzien. Zij mogen dat alleen als zij u ook daadwerkelijk behandelen. Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgaanbieders geen inzake mogen hebben in uw adresgegevens, dan kunt u dat laten weten aan uw zorgverzekeraar. Die zorgt er dan voor dat uw adresgegevens worden afgeschermd.